Brand Touchpoint
Brand & Design
October 10 2015

Brand Touchpoint คือจุดสัมผัสของความเป็น Brand

หากคุณมี Brand ของคุณเอง คุณจำเป็นต้องรู้จัก Brand TouchPoint ทั้งหมดของคุณเอง
เพราะ Brand TouchPoint เป็นสิ่งที่ไว้สื่อสาร และถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกของ Brand เพื่อสร้างประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้บริโภคได้รับรู้

Brand ทุก Brand ไม่จำเป็นต้องมี Brand TouchPoint ที่เหมือนกัน

Image Cr. deniseleeyohn
‪#‎ClickDesignStudio‬ ‪#‎Brand‬ ‪#‎TouchPoint‬

Feel free to contact us if you have something to say!
DOWNLOAD MAP
Back to Top